image001

Boskapsexport i Nya Lödöse enligt tullräkenskaperna (1605-1611)

R. Veenstra. Endast publicerad på webbsidan. Publiceringsdatum: 2012-10-18.

Förutom klassiska svenska exportprodukter som järn, koppar, trävaror, skinn, hudar och kött exporterades mellan 1606 och 1610 även boskap från Nya Lödöses hamn. Boskapen som exporterades över Nya Lödöse var enbart oxar och hästar. Hästarna delades i källmaterialet, dvs. de lokala tullräkenskaperna för Nya Lödöse - upp mellan ston och hästar. Denna uppdelning tillämpar jag även här.

Tabellen visar att 169 djur exporterades, varav 76 oxar. Omkring 70 procent av oxarna skeppades ut till Stralsund och de övriga oxarna fördelades ganska jämt över posterna Rostock, Lybeck, Danmark. Bara i ett fåtal fall framgår destinationen inte tydligt. Cirka 45 procent av hästarna exporterades till Stralsund.

Marknadsandelen var mellan tio och femton procent för de övriga destinationerna: Lybeck, Rostock, Danmark och Frankrike där samtliga hästar till Frankrike skeppades ut 1606. Uppgifterna för ovan nämnda nio ston är tyvärr bristfälliga men slutsatsen blir ändå att minst hälften av den exporterade boskapen skeppades ut till Stralsund. Inte en enda häst, oxe eller något sto hamnade enligt tullängderna i Nederländerna. En omfattande del av boskapsexporten ingick för övrigt i adelns utförsel.

Sammanfattningsvis var boskapsexporten, där mer än hälften skeppades ut till Stralsund - långt ifrån den viktigaste eller mest resurskrävande grenen inom Nya Lödöses utrikeshandel under perioden 1605-1611.

Ladda ner hela artikeln