image025

Göteborgs första handelskompani (1606-1611): vem och varför?

R. Veenstra. Undertitel: Handelskolonin i Karl IX:s Göteborg betraktad ur en europeisk synvinkel. Publicerad i Göteborg förr och nu. Publiceringsår: 2008.

Svensk forskning har utifrån huvudsakligen svenskt källmaterial försökt förklara etableringen av nederländska köpmän, dvs. Göteborgs handelskompani- i Karl IX:s Göteborg utifrån ett svenskt perspektiv. Framför allt har åsikten dominerat att stadens åsikts- och religionsfrihet lockade mest. Vidare har forskningslitteraturen lyft fram de ekonomiska möjligheter köpmännen som ”svenskar” hade att undvika spansk handelsblockad och undvika tull i Öresund. Slutligen skulle köpmännen attraheras av möjligheten att exportera svensk koppar.

Jag menar att detta perspektiv är alltför snävt och att etableringen av en nederländsk handelskoloni bör sökas i det europeiska, eller snarare nederländska- handelsnätverk vari dessa köpmän genom sina släktkontakter ingick. De vanliga svenska teorierna om Karl IX:s Göteborg utgår från att staden nästan skulle vara unik i att erbjuda ovanstående möjligheter. Utländsk forskning om handeln under tidigmodern tid visar att nederländare på flykt undan konflikten med Spanien kunde erhålla samma fördelar på betydligt närmare håll t.ex i Hamburg, Emden eller La Rochelle. Överhuvud taget behövde de inte flytta från ”hemstaden” Amsterdam.

Direktörerna och de övriga intressenterna hade en tydlig sydnederländsk bakgrund, närmare bestämt från Antwerpen. De var del av den viktiga sydnederländska minoriteten i Amsterdam, vilken exempelvis genom arrangerade äktenskap höll ihop som en egen grupp. Göteborgs handelskompani skall därför ses utifrån de handelsintressen som de sydnederländska handelsfamiljerna hade.

Förutom aktivt deltagande i nya marknader var koppar- och spannmålshandeln med Medelhavsområdet viktig för dem. Dessutom ville de sydnederländska köpmännen komma in på Amsterdams traditionellt starkaste marknad: Österjöområdet.

Ladda ner hela artikeln (originalartikeln, dvs. kopierad och skannad men eventuellt utan vissa bilder)

Ladda ner hela artikeln (inklusive eventuella senare uppdateringar och ändringar - men utan noter, källhänvisningar och litteraturförteckning)